Becarparts
Alles voor uw auto

Facebook 

 
 

Garage BecarpaDit zijn de algemene voorwaarden  van Garage Becarparts b.v. ingeschreven bij K.V.K Dordrecht onder nummer 18041290 sinds 06-07-1995

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

 

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte/factuur. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal de klant de overeenkomst binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen in euro en zonder enige aftrek of verrekening in minderring te brengen op het gefactureerde bedrag. De klant is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten.  Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. Het factuurbedrag bij eventuele bijkomende kostenelementen komt mondeling tot stand in overeenstemming met de klant en is daardoor ook rechtsgeldig. Bij niet betaling is de klant van rechtswege in verzuim, vanaf de datum van verzuim is de klant over het openstaande bedrag wettelijke rente voor niet handelsovereenkomsten verschuldigd. Na twee maanden word het openstaande bedrag overgedragen aan een incasso bureau en zijn de kosten van incasso en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes/facturen. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. Als een klant na een reparatie niet tevreden is dient hij/zij terug te komen bij becarparts zodat wij de klacht kunnen verhelpen, als een klant naar derden gaat vervalt iedere vorm van garantie. Bij ingewikkelde reparaties zal het repareren langer duren dan bij een simpele reparatie daardoor kan Becarparts niet altijd vooraf de tijdsduur van een reparatie aangeven. Becarparts blijft eigenaar van de onderdelen totdat klant het volledige factuurbedrag betaald heeft, indien betaling uitblijft heeft becarparts het recht de onderdelen terug te vorderen. . Tenzij anders overeen gekomen garanderen wij de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van 3 maanden met een maximum tot 25.000 km. te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in, dat wij de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan ons gemeld, voor eigen rekening zullen verhelpen. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliënt zelf of derden zonder onze voorafgaande goedkeuring werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door ons verrichte reparatie werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij: onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

1. Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Becarparts b.v. en cliënt is

Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, een overeenkomst of

andere rechtsverhouding tussen becarparts b.v. en cliënt zullen in eerste aanleg worden

beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.